Andere tijden

Tijdens de goed bezochte ouderavond op 3 april 2014 hebben we informatie gegeven over het continurooster. Dit thema hebben we toen bewust aan de orde gesteld, omdat het continurooster op een aantal scholen binnen onze gemeente is ingevoerd en er naar aanleiding daarvan ons vragen bereiken over hoe De Winde hier tegen aan kijkt.

Het werd die avond duidelijk dat aan een eventuele invoering van het continurooster in de toekomst de nodige consequenties vastzitten.

We willen met deze materie zorgvuldig omgaan. Om die reden is met de aanwezige ouders, het team en met de Schoolraad en MR afgesproken om hier een werkgroep voor in het leven te roepen die hier onderzoek naar zal doen. Deze werkgroep bestaat uit leden van het team, de Schoolraad en de MR en enkele ouders die ook in dit thema geïnteresseerd zijn.

Het is de bedoeling dat de werkgroep na een periode van oriëntatie en gegevensverzameling in het voorjaar verslag uitbrengt van deze verkenning. Via nieuwsbrieven en de website proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van dit proces.