Informatie  |  Beleid

Beleid

Hieronder kunt u kiezen uit verschillende onderwerpen met betrekking tot ons beleid.

Het onderwijsconcept

Het onderwijsconcept

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Om goed met de verschillen om te gaan, sluiten wij aan bij de onderwijsbehoeften van ieder kind. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn. Daarom werken wij met een onderwijsstructuur die rekening houdt met die onderlinge verschillen. In deze structuur krijgen kinderen een verschillend leerstofaanbod en wisselen we klassikale activiteiten af met groeps- en individuele activiteiten.

 

Pedagogische en didactische kenmerken

 • Veel aandacht voor de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen
 • De leerlingen zijn gegroepeerd in leeftijdsjaarklassen
 • Effectieve instructie en aanbod van de leerstof op minimaal 3 niveaus
 • De leerlingen leren zelfstandig werken van dag- naar weektaak met een taakbrief
 • Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces
 • Er is ruimte voor samenwerkend leren
 • De leerkracht begeleidt en organiseert het leren als instructeur, stimulator, ondersteuner en coach
 • Er wordt gebruik gemaakt van het digibord, moderne methodes, moderne software en middelen zoals de iPad en Chromebooks en een variatie aan werkvormen
 • Een uitdagende leeromgeving, voor leerlingen die meer kunnen is er een extra aanbod (Slimme Kleuterkist en Levelwerk)
 • Bij de activiteiten in het kader van talentontwikkeling kunnen kinderen zelf keuzes maken voor vaardigheden (workshops) waarin ze zich verder willen ontwikkelen
 • Een taakgerichte sfeer leidt tot leren.
Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een bepaalde gang van zaken op de school van uw kind. De meeste klachten kunnen opgelost worden door overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directeur. 
 
Indien dit, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is, of de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u rechtstreeks contact leggen met de contactpersoon van school; mevrouw J. de Vos, telefoonnummer: 0511-473493. 
 
Indien nodig, zal zij de klacht doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van Oarsprong, Buro vertrouwenspersonen, Mw. J. Stoker, jantinastoker@burovertrouwenspersonen.nl of via 058- 7440022. 
CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Kinderen opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms zijn handige tips of ondersteuning welkom of zelfs nodig. Maar wie kan u op weg helpen? Daarvoor zijn verschillende organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam. Deze organisaties werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Samen staan we sterker in het belang van uw kind!

 

Via de site www.cjgachtkarspelen-tytsjerksteradiel.nl kan iedereen 24 uur per dag informatie krijgen over opvoeden en opgroeien. Er kunnen online vragen worden gesteld. Een landelijk expertiseteam zorgt voor een snelle reactie op uw vraag.

 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een contactpersoon van het CJG voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en kinderen/jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Hieronder staat een link naar de gegevens van de professionals die in de gemeente Tytsjerksteradiel werkzaam zijn.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor u en uw kinderen!

Adressen (PDF) »

Pestaanpak M5

Pestprotocol M5 (aanpak en melden)

Op deze pagina vindt u informatie over de M5 aanpak tegen pesten. M5 is een signaleringssysteem dat door ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten gebruikt kan worden.

 

Wilt u een melding doen, klik dan < hier > of op de button ‘Meld pesten’ op de homepage van onze website.

 

Wij zijn pas tevreden als kinderen met een warm gevoel terugkijken op hun schooltijd. Dat zij met plezier terugdenken aan het samen spelen, het leren en het omgaan met elkaar. Respect vinden wij erg belangrijk. Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij zich veilig voelen. 

 

Kinderen zijn met elkaar op school en hierdoor vinden sociale interacties/acties plaats. Op school is er altijd sprake van een samenzijn. Onze intentie is om samen sterker te zijn, zodat ieder zich optimaal kan ontwikkelen. Voor de een zal dit een positief en natuurlijk ontwikkelingsproces zijn, terwijl dit voor de ander lastiger kan zijn. Daarnaast kiest een kind niet zelf voor de groep waarin hij/zij terecht komt. Wanneer er problemen zijn bij het omgaan met anderen kinderen of iemand vindt het lastig om grip te krijgen op het eigen handelen, moet dit op school bespreekbaar zijn. Er moet kennis zijn van wat plagen en pesten is. Dit wordt ieder schooljaar in alle groepen besproken.  

 

De school heeft een positieve insteek en zet in op preventief handelen om gewenst gedrag te bevorderen. Aandacht voor het positieve werkt vaak beter dan de negatieve benadering. Mocht er wel sprake zijn van plagerijen/pesterijen dan wordt er altijd in gesprek gegaan met de desbetreffende leerlingen. Omdat pesten een groepsproces is, zal dit ook in de hele groep aan de orde komen. Ook kunnen ouders ingeschakeld worden om samen gewenst gedrag te bevorderen. 

 

Ondanks alle inzet om pesterijen te voorkomen kan het toch gebeuren dat de school niet alles ziet. Door dit niet-opgemerkte gedrag kan het zijn dat een kind zich niet veilig voelt op school en hierdoor zichzelf niet kan zijn. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet is er de mogelijkheid om via het formulier ‘‘Melding pestincident’ te melden dat het kind zelf gepest wordt of dat iemand anders gepest wordt. Met elkaar zorgen we ervoor dat het pesten stopt.  

 

De uitwerking van dit beleid is te vinden in het gedrags- en pestprotocol.

 

Informatie over M5 vindt u op: https://www.m5groep.com
Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Op scholenopdekaart.nl worden de cijfers van en informatie over scholen in het primair en voortgezet onderwijs op een eenduidige en toegankelijke manier gepresenteerd. Ook Cbs De Winde is te vinden bij scholen op de kaart.

 

Met scholenopdekaart.nl kunnen scholen aan ouders informatie beschikbaar stellen op basis waarvan ze een schoolkeuze voor hun kind kunnen maken.

 

Klik hier om naar de website scholenopdekaart.nl te gaan.