Informatie

Procedure benoeming AR-leden

Benoemingsproces schoolraad De Winde

Benoemingsproces dat gevolgd wordt bij het vervangen van een adviesraadslid en/of het uitbreiden van de adviesraad.

  • In een adviesraadvergadering bepalen we gezamenlijk of er een nieuwe vacature gesteld wordt. Dit in verband met het vertrek van een schoolraadslid of in verband met uitbreiding.
  • Het gewenste profiel van de kandidaat wordt in deze vergadering door de leden van de AR vastgesteld.
  • De AR streeft er naar om complementaire leden te werven, om een brede vertegenwoordiging van alle ouders te zijn en om voldoende kennis op meerdere onderwerpen in huis te hebben.
  • De AR plaatst een oproep in de nieuwsbrief van de Winde, daarnaast zullen actief een aantal ouders worden benaderd, door AR leden, die mogelijk passend zijn op het gewenste profiel.
  • Kandidaat leden worden aangedragen bij de secretaris van de AR. In de eerstvolgende adviesraadvergadering bepaalt de AR , indien er meer voordrachten zijn dan vacatures, welk kandidaat lid het eerst benaderd wordt en door wie.
  • Indien kandidaat lid ja zegt, wordt deze door de voorzitter van de AR uitgenodigd om bij een volgende adviesraadvergadering aanwezig te zijn. Om een indruk te krijgen wat er zoal besproken wordt en om kennis te maken met de leden van de AR.
  • Bij een ja aan beide kanten volgt formele voordracht en benoeming tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in maart/april.
  • Indien de benaderde kandidaat nee zegt, wordt in een volgende adviesraadvergadering bepaald welk volgend kandidaat lid benaderd wordt. Indien snelheid geboden is, kan in overleg met de directeur en de voorzitter van de AR een tussentijdse vergadering bij elkaar geroepen worden. Of vindt afstemming per mail/telefoon plaats, gecoördineerd door de voorzitter van de AR (of een vervanger indien van toepassing).

Samenstelling Adviesraad

De AR bestaat uit een representatieve ouderafvaardiging met een constructief kritische houding. Voor de samenstelling van de AR houden we rekening met / is aandacht voor

- geografische spreiding in het dorp

- sexe

- geloofsovertuiging

- expertise van de kandidaat

 

Klik op onderstaade links voor de profielen van de verschillende AR functies:

Adviesraad profiel algemeen lid ICT

Adviesraad profiel secretaris

Adviesraad profiel penningmeester

Adviesraad profiel voorzitter

Adviesraad profiel P&O

Adviesraad profiel financieel-administratief lid

 

versie maart 2016